Klinikkens privatlivspolitik

Privatlivspolitik for vores kunder

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores rådgivning til dig, vaccination af dig og ordination af lægemidler til dig som kunde indsamler og behandler Udlandsvaccinationen I/S en række personoplys- ninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Udlandsvaccinationen I/S behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Udlandsvaccinationen I/S indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer køn, familierela- tioner, samt tidspunkt, varighed og formål med de(n) udlandsrejse(r), som du har henvendt dig til os om.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger, herunder oplysninger om tidligere vaccinationer samt rele- vante lægemidler, som du tidligere har anvendt eller anvender for tiden.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores rådgivning til dig og vaccination af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer/attester som du selv anmoder om
 • Kommunikation med eller henvisning til andre læger efter dit samtykke
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Afregningsformål til Sygesikringen, hvis din vaccination er omfattet af vores aftale med Sygesikringen
 • Afregningsformål til Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem af denne
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s data- beskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og ju- ridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerheds- foranstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret ad- gang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ond- sindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssyste- mer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan rådgive dig, vaccinere dig og heller ikke ordinere eventuel medicin.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for dit vaccinationsforløb og eventuel opfølgning efter ordination af lægemidler, vil dine personoplysninger blive videregivet til følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister og Det Fælles Medicinkort i det omfang, der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som kunde adgang til dine egne oplysninger (egen-access)
 • Ved henvisning af kunder efter samtykke til andre sundhedspersoner videregives op- lysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for særlige vaccinationer videregives oplysninger til det regionale afregningskontor
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemid- delstyrelsen via receptserveren
 • I andre tilfælde videregives efter dit samtykke oplysninger til pårørende eller forsik- ringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og vide- regives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendt- gørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af kunder videre- gives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundheds- loven.
 • Oplysninger til brug for afregning for visse vaccinationer fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallæ- gehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reg- lerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispense- ring af lægemidler særligt kap. 3.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgå- ende samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret samtykke, har du ret til at tilba- gekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er for tiden:

Firma

CVR-nummer

Adresse

By

A-Data A/S

14 18 38 33

Rødovrevej 253 C

2610 Rødovre

Kimo Consult ApS

31 47 80 73

Gammel Kongevej 11, 3. sal

1610 København V

R-Mail, Danastar Aps

21 11 55 17

Svanemøllevej 70

2900 Hellerup

Bluegarden A/S, Visma

48 11 77 16

Lautrupbjerg 6

2750 Ballerup

Collectia A/S

20 01 53 81

Abildager 11

2605 Brøndby

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i per- sonoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplys- ninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, indivi- duel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Udlandsvaccinationen I/S CVR 60 25 60 12

Ørestads Boulevard 5

2300 København S

Tlf. 70 22 07 02

Den 22. maj 2018